Πολιτική Απορρήτου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Σκοπός Πολιτικής

Σκοπός της πολιτικής Απορρήτου είναι να γνωστοποιήσει προς κάθε ενδιαφερόμενο  την αδιάλειπτη  προσπάθεια συμμόρφωσης που προσπαθεί να υλοποιήσει ο φορέας βάσει των αρχών και των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) E.E. 2016/679 , Οδηγία ΕΕ  2016/680 & Εθνικό Ν. 4624/2019.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (A.M.K.E) με επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  » που εδρεύει στην οδό Ζαν Μωρεάς 20, 152 32, Χαλάνδρι  Αθήνα.  Τηλέφωνο: (+30) 2106899580, – Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-16:00 Email dpo@poreia.org. Για κάθε πληροφορία σχετικά με θέματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα, όπως και για κάθε αίτημά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα.

Τι Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε - Πηγές Συλλογής

O Φορέας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, αναλόγως του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, δημογραφικά στοιχεία, οικονομικά δεδομένα, δεδομένα επαγγελματικού βιογραφικού, δεδομένα υγείας, δεδομένα κοινωνικού και οικογενειακού ιστορικού κ.α. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας συλλέγει μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, ενώ αν συλλέγονται από άλλες πηγές, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά. 

Νομική Βάση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  έχει ιδρύσει και λειτουργεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Οικοτροφείο και Προστατευμένο Διαμέρισμα) σύμφωνα με τον ν. 2716/1999 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας. Προς το σκοπό παροχής των υπηρεσιών αυτών καθώς και για την αναγκαία επικοινωνία στα πλαίσια αυτών επεξεργάζεται τα εκάστοτε απαραίτητα προσωπικά δεδομένα έχοντας ως νομική βάση της επεξεργασίας την παροχή υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης, διάγνωσης, υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και των αδειών λειτουργίας των Μονάδων αυτών. 

Άλλοι Σκοποί

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας επεξεργάζεται τα απαραίτητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεδομένα για  την πρόσληψη και εκτέλεση συμβάσεων απασχόλησης του προσωπικού και των συνεργατών της ή συμβάσεων για την πρακτική άσκηση ή εκπαίδευση ενδιαφερομένων ή συμβάσεων παροχής εθελοντικής εργασίας, για την αναγκαία επικοινωνία στα πλαίσια των συμβάσεων αυτών, για την διαμόρφωση, τήρηση και εκτέλεση μισθοδοσίας ή την καταβολή αμοιβής, για τη συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της (εργοδοτικές, ασφαλιστικές και φορολογικές), για τη διαχείριση,  τον προγραμματισμό και την οργάνωση της αμειβόμενης ή εθελοντικής εργασίας ή την εκπαίδευση – πρακτική άσκηση καθώς και για σκοπούς διοίκησης του προσωπικού κλπ συνεργατών στα πλαίσια των παραπάνω συμβάσεων. 

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί συγκεκριμένα δεδομένα, δηλαδή ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική ή άλλη διεύθυνση επικοινωνίας, στοιχεία επαγγελματικού βιογραφικού κ.ά. για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, μετά από σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, σε σχέση με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δράσεις αγωγής κοινότητας κλπ εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνει στα πλαίσια των σκοπών της. Επίσης στα πλαίσια τέτοιου είδους εκδηλώσεων ενδέχεται να συλλέξει παρουσίες παρακολούθησης για την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Για τους παραπάνω αυτούς σκοπούς ζητείται συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία και αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας.
 
Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί επίσης συγκεκριμένα δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, φωτογραφίες, οπτικό ή οπτικοακουστικό για την απόδειξη του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και της δράσης της καθώς και για την ενημέρωση του κοινού μέσω της ιστοσελίδας της, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, σε σχέση με το έργο και τη δράση της, για την προώθηση των μη κερδοσκοπικών σκοπών της, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο καταστατικό της. Για τον παραπάνω σκοπό νομική βάση της επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντα του φορέα, εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, άλλως, εφόσον κριθεί ότι απαιτείται, ζητείται ρητή συγκατάθεση αυτών, η οποία στην περίπτωση αυτή θα αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας.
 
Σημειώνουμε ότι κατά την παρακολούθηση δημοσίων επιστημονικών εκδηλώσεων κλπ δράσεων που οργανώνει ή συνδιοργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  ενδέχεται να φωτογραφηθείτε ή βιντεοσκοπηθείτε μεταξύ του κοινού ή ως ομιλητής, εισηγητής, συμμετέχων. Το υλικό αυτό παραμένει στο αρχείο του Ελληνικού Κέντρου Προαγωγής Κοινωνικής Και Ψυχικής Υγείας, αλλά ενδέχεται περαιτέρω να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα μας ή σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται ο φορέας μας. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να μας το δηλώσετε εγγράφως πριν την έναρξη της εκδήλωσης σε έντυπο που θα υπάρχει στο σημείο υποδοχής/εγγραφής της εκάστοτε εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το υλικό αυτό να μην θίγει τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Ακόμη κι αν δεν έχετε προβεί στην παραπάνω δήλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής Και Ψυχικής Υγείας για τη διαγραφή του υλικού που σας αφορά χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι της στιγμής αυτής επεξεργασίας.
 
Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται στα πλαίσια υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή προγραμμάτων άλλων φορέων σύμφωνα με τους σκοπούς της. Αν τα προγράμματα αφορούν την παροχή υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης, διάγνωσης, υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικής φροντίδας και θεραπείας βάσει του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου, αυτή είναι και η νομική βάση της επεξεργασίας, άλλως θα αναζητείται η νομική βάση στη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων ή σε σύμβαση ή σε άλλο νόμιμο λόγο που προβλέπεται από τον Κανονισμό . 

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και στατιστικούς σκοπούς, με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό και με σεβασμό στην ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

Παροχή Συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που ζητηθεί η έγγραφη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αυτή δίδεται ελεύθερα και για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο ζητείται. Στην περίπτωση που μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε.
Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει καμία επίδραση στις τυχόν παρεχόμενες από το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  προς εσάς υπηρεσίες υγείας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της. H ανάκληση μπορεί να γίνει με έγγραφη ενημέρωσή μας στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) με θέμα email  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση αποστολής newsletter μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και μέσω του ειδικού συνδέσμου UNSUBSCRIBE στο τέλος κάθε newsletter. Μετά τη γνωστοποίηση της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, τα συγκεκριμένα δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο μας, εφόσον δεν προκύπτει νομικό κώλυμα, για το οποίο θα ενημερωθείτε, διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.
 
Σημείωση :
Το Έντυπο Παροχής Συγκατάθεσης χρησιμοποιείται και για την Ανάκληση Συγκατάθεσης με χρήσης της πιο επικαιροποιημένης  κατάθεσης με αριθμό Πρωτοκόλλου είτε φυσικής είτε ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  δεν κοινοποιεί, ούτε παραχωρεί σε τρίτους, ούτε διαβιβάζει προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα, πλην των κατωτέρω περιπτώσεων: 
α) Εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.
β) Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο και μόνο για τα απαραίτητα κάθε φορά δεδομένα (π.χ. έλεγχος από την εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Υγείας, φορολογικές, ασφαλιστικές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, μηχανισμός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κ.α.)
γ) Τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας κοινοποιούνται στο προσωπικό και μόνο σε συνεργάτες του Φορέα οι οποίοι πέραν της τυχόν υποχρεώσεως τήρησης επαγγελματικής δεοντολογίας, δεσμεύονται με ρητή δήλωση εμπιστευτικότητας. Επίσης, τα απολύτως απαραίτητα κάθε φορά δεδομένα, ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας (π.χ. Για Λογιστικές/Οικονομικές Υπηρεσίες, Τεχνικές/Μηχανογραφικές Υπηρεσίες κ.α.). Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  για τις περιπτώσεις αυτές δεσμεύεται συμβατικά με τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα, τα οποία προβαίνουν σε επεξεργασία των δεδομένων σας βάσει των οδηγιών που τους παρέχονται και τηρώντας τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα ανωτέρω πρόσωπα δεσμεύονται επιπλέον με την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
δ) Σε περίπτωση εκτέλεσης χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος, τα απαραίτητα και μόνο προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται στην διαχειριστική αρχή του προγράμματος ή στον φορέα που έχει αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο της εκτέλεσής του ή σε τρίτους συνεργάτες της Διαχειριστικής Αρχής.
ε) Σε περίπτωση που είστε εκπαιδευόμενος βάσει συμβάσεώς μας με τη Σχολή σας ή άλλο φορέα ενδέχεται να κοινοποιηθούν προς αυτήν δεδομένα σας που αφορούν την πορεία της εκπαίδευσή σας, τις παρουσίες σας και την εν γένει επίδοσή σας.
στ)Σε περίπτωση που είστε Εθελοντής βάσει σύμβασης εθελοντικής συμβάσης εργασίας ενδέχεται να κοινοποιηθούν δεδομένα που αφορούν την συγκεκριμένη δράση και την συμμετοχή σε αυτή με συνεργαζόμενο φορέα ανάπτυξης δράσεων και εθελοντισμού.
στ) Κατόπιν αιτήματος ή κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσής σας τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους επαγγελματίες υγείας ή εκπαιδευτικούς κ.λπ.
ζ) Τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν σε ειδικό νέφος (cloud) που παρέχεται από εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή σε τρίτη χώρα που θα διαθέτει απόφαση επάρκειας ή τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, όπως π.χ. την τήρηση ιατρικού αρχείου, φορολογικού αρχείου , αρχείο Μισθοδοσία κ.λπ.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας συλλέγονται μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψή σας ή συνεργασία μαζί μας, αυτά θα διαγράφονται άμεσα μόλις καταστεί σαφές ότι δεν επιλεχθήκατε για συνεργασία ή απορρίψατε σχετική μας πρόταση, εκτός αν μας έχετε δηλώσει ότι συγκατατίθεστε στη διατήρησή τους με το έντυπο ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στην συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ΑΝΑΚΛΗΣΗ αυτής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Σημειώνουμε ότι ενδέχεται για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα να διατηρούνται ανωνυμοποιημένα (π.χ. Ηλικία , Φύλο , Ειδικότητα).

Ασφάλεια Δεδομένων

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  φροντίζει για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια.

Για το σκοπό αυτό υιοθετεί σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία βελτιώνει συνεχώς. Πέραν των φυσικών μέτρων προστασίας που λαμβάνονται για τα δεδομένα που τηρούνται σε έγχαρτη/έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο), τα μέτρα προστασίας των δεδομένων που τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο είναι αποτέλεσμα της αποτίμησης ψηφιακών κινδύνων, που επιδιώκεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονται η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η χρήση λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού καθώς και η συνεχής παρακολούθηση ασφάλειας πληροφοριών .

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας διενεργεί τακτικούς & έκτακτους ελέγχους για  την τήρηση των πολιτικών χρήσης και ασφάλειας.

Ενημέρωση Συγγενών - Δικαστικού Συμπαραστάτη για Θέματα Υγείας

Κατ' Αρχήν Απαγορεύεται η οποιαδήποτε προφορική ενημέρωση - πληροφορία μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για θέματα υγείας των ωφελούμενων από συνεργάτες μας προς συγγενείς ή δικαστικούς συμπαραστάτες ή τρίτους για την διασφάλιση του βαθμού εμπιστευτικότητας σε δεδομένα ειδικής κατηγορίας (Ευαίσθητα).

Για την ενημέρωση συγγενών για θέματα υγείας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, θα πρέπει ο κάθε συγγενής ή δικαστικός συμπαραστάτης να έχει δώσει συγκατάθεση στο φορέα ώστε να έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει συνεργάτης του φορέα και να συμφωνείται από κοινού ραντεβού στις εγκαταστάσεις του φορέα αποκλειστικά με συνεργάτες επαγγελματίες υγείας ή να καλεί ο ίδιος τον φορέα ώστε να κλείσει το ραντεβού ενημέρωσης .Η συχνότητα της τακτικής ενημέρωσης θα γίνεται μία φορά τον Μήνα.

Ο Λήπτης υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας όταν δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση να συναινεί γραπτώς για την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς συγγενείς και άλλους τρίτους

Για τυχόν «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη» σε θέματα υγείας και πιθανή διαβίβαση ιατρικών αποτελεσμάτων ενημερώνεται ο Λήπτης Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και συναινεί γραπτώς για αυτήν την διαδικασία.

Ο Φορέας δεν λαμβάνει υπόψη καμία προφορική ενημέρωση ιατρικής οδηγίας από συγγενή ή δικαστικό συμπαραστάτη. Απαιτείται Ηλεκτρονικό/Έγχαρτο Παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή καθώς και ιατρική γνωμάτευση ώστε το Νοσηλευτικό & Επιστημονικό προσωπικό να παρέχει τις κατάλληλες και απαραίτητες υπηρεσίες υγείας.

Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε σε οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση τους για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός προσώπου (κατάρτιση προφίλ).

Φόρμα Επικοινωνίας - Ιστοσελίδας (WEBSITE)

Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνό σας, διεύθυνση κτλ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ως επισκέπτης επιθυμήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας μας. Σε αυτή την περίπτωση, η συμπλήρωση και αποστολή σε εμάς της φόρμας επικοινωνίας ή λογαριασμού πελάτη, η οποία θα εμπεριέχει τα προσωπικά σας στοιχεία, δηλώνει ρητά τη συγκατάθεσή σας να σταλούν σε εμάς.

Η συμπλήρωση της φόρμας είναι προαιρετική και βασίζεται στη δική σας βούληση. Με την αποστολή της σε εμάς, τα προσωπικά σας στοιχεία αποστέλλονται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Για όσο καιρό διατηρούνται μέσα στο σύστημά μας.Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μας στείλετε με τη φόρμα επικοινωνίας σας, χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της επικοινωνίας και διαγράφονται εντελώς μετά την πάροδο ενός (12) μήνες από τη συλλογή τους.

Χρήση Cookies Ιστοσελίδας (WEBSITE)

Η Ιστοσελίδα μας είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας, ως χρήστη κατά την περιήγηση σας αλλά και για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο.

Τα cookies «αποθηκεύονται» στο πρόγραμμα περιήγησης σας ως χρήστη στο διαδίκτυο αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασής σας ως χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες μας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζεται το πλήθος επισκεπτών της σελίδας  οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες για την ανταπόκριση της προβολής και δημοσιότητα του φορέα μας. Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης του browser σας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να σας ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie.

Ωστόσο, εσείς ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να γνωρίζετε γενικά ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς την αποδοχή της χρήσης cookies.

Τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
 
α)ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Να έχετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα ή/και αντίγραφο αυτών καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε αυτά, όπως τις κατηγορίες αυτών, τους σκοπούς επεξεργασίας, πηγές προέλευσης, κατηγορίες των αποδεκτών, χρονικό διάστημα αποθήκευσης ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, την αποσαφήνιση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων σας, την αποσαφήνιση τυχόν τρόπου αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ εφόσον υπάρχουν σχετικές προβλέψεις.
β)ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ
Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:
  • εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν
  • σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εάν ανακαλείτε την συγκατάθεση στην οποία τυχόν βασίζεται η επεξεργασία και εφόσον δεν υπάρχει άλλη  νομική βάση για την επεξεργασία
  • εάν εναντιώνεσθε στην επεξεργασία
  • εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν αυτό επιβάλλεται από νομική υποχρέωσή μας
δ)ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους, σε περίπτωση εναντίωσης σας στην επεξεργασία ή στη διαγραφή τους, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών.
ε)ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ
Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε ηλεκτρονικά ή να τα διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.
στ)ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτή έχει ως νομική βάση της τα έννομα συμφέροντά μας ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εκτός αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής Και Ψυχικής Υγείας στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή στις διευθύνσεις των κατά τόπους Μονάδων της, όπου τυχόν σας παρέχονται υπηρεσίες, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας dpo@poreia.org με Θέμα Μηνύματος ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Εναλλακτικά από το site του φορέα στην διεύθυνση https://www.poreia.org/images/gdpr/entypo-askisis-diakaiomatos-gdpr.pdf επιλέξτε ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ για να κατεβάσετε το Έντυπο για συμπλήρωση και αποστολή.

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας – και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες – θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας.

Δικαίωμα Καταγγελίας

Εφ' όσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, email: complaints@dpa.gr, fax 210-6475628, www.dpa.gr).

Επικαιροποίηση της Ενημέρωσης σας

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας  κατά καιρούς θα προβαίνει σε τροποποίηση/ επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής, αναλόγως με τις οδηγίες της Αρχής που εποπτεύει τη λειτουργία μας (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας) ή της εποπτικής αρχής σε σχέση με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Για το λόγο αυτό θα ενημερώνεστε για τυχόν νέες εκδόσεις.

Η παραπάνω πολιτική έχει επικυρωθεί με πρακτικό Δ.Σ την 18.04.2022
Οι χορηγοί μας