Πρόσκληση Θέσης Εργασίας - ΕΣΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21.07.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Πορεία Α.Μ.Κ.Ε - Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας – ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε.,  στο πλαίσιο της Απόφασης Ένταξης 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. –Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου» (MIS 377319) στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ανέργου έως 30 ετών για απασχόληση στην Δομή Παροχής Συσσιτίων του Δήμου Χαλανδρίου ως ακολούθως:

ΔΟΜΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΚΕ 1 ΔΕ/ΤΕ Βοηθός Μάγειρα

 

Η ανάπτυξη της παραπάνω δράσης βασίζεται στην υπογεγραμμένη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, μεταξύ του Δικαιούχου  (Ελληνικού Κέντρου Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας – ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε.), των επί μέρους φορέων Μ.Κ.Ο. (Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας-ΕΠΑΨΥ) και των συμπραττόντων φορέων (Δήμος Χαλανδρίου, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση) που αποτελεί ανάληψη νομικής δέσμευσης.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα είναι δυνατή από την 21/07/2014 και για 10 ημέρες (έως 30/07/2014).

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσης με την  περιγραφή της θέσης εργασίας καθώς και υπόδειγμα της αίτησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εκτυπώσουν από τον  ιστότοπο του φορέα λειτουργίας ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

[ΠΟΡΕΙΑ – Α.Μ.Κ.Ε.] στο τηλέφωνο: 210-6899580, κατά τις εργάσιμες και ώρες 10:00 - 15:00.

 

Χαλάνδρι, 21/07/2014

Δομή Αναλυτικά οι προκηρύξεις ανά δομή (pdf) Αιτήσεις Υποψηφίων (doc)
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Προκήρυξη Θέσης Βοηθού Μάγειρα Αίτηση Υποψηφιότητας

Οι χορηγοί μας